ข่าวสารงานการเงิน

 

       ด่วน !!!   แจ้งโรงเรียนจังหวัดน่าน สังกัด สพม. เขต 37 ติดต่อรับใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย และใบ กบข. ได้ที่ศูนย์ประสานงาน จ.น่าน SmileSmile

     รายงานการจ่ายเงินงบประมาณ  โอนเงินวันที่ 17-03-2557  Update 2014-03-17  16:01:51

     รายงานการจ่ายเงิน  โอนเงินวันที่ 11-03-2557  Update 2014-03-14  15:26:13

     รายงานการจ่ายเงิน  โอนเงินวันที่ 10-03-2557  Update 2014-03-11  10:05:10

      แจ้งเรียกคืนค่าจ้างประจำปรับตามคุณวุฒิ ที่คำนวณผิดพลาด 56 ราย Update 2013-09-25 17:08:49

      รายละเอียดเงินเดือนข้าราชการ-ตกเบิกขั้นสไลด์  Update  2013-09-02 10:39:13

      รายละเอียดข้าราชการครู จำนวน 19 ราย ต้องคืนเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตั้งแต่ 1 เม.ย.54 - 31 มี.ค.56  Update 2013-08-31 15:17:04

      รายละเอียดคำสั่งเงินเดือนของข้าราชการในสังกัด สพม. เขต 37 ตกเบิก เดือน สิงหาคม 2556 จำนวน 32 ราย Update 2013-08-31 15:03:4015:03:40

      ด่วน!!!  แจ้งแก้ไขคำสั่ง ตกเบิกลูกจ้างประจำ  เม.ย.55 , ต.ค.55 , เม.ย.56 (1 / 2 / 3 / 4)  (เงินเข้า 6 ส.ค.56) Update 2013-07-31 18:24:57

      รายชื่อตามคำสั่งปรับค่าตอบแทนตามวุฒิ  Update 2013-07-31 15:56:22

     งบ 501 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ตกเบิกแรกบรรจุตามวุฒิ)  Update 2013-07-31 15:55:33

     งบ 501 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ก.ค.56 (ตามอัตราใหม่ เริ่ม ก.ค.56 เป็นต้นไป)  Update 2013-07-31 15:54:08

     ปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. จาก สนง. สกสค.จ.น่าน (อ้างอิง ที่ ศธ 520726/380 /ลว.24 ก.ค.56)  Update 2013-07-30 16:40:37

     การประชุมชี้แจงการตรวจสอบบัตรเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ (อ้างอิงหนังสือเลขที่ ว1260 /ลว.30 ก.ค.56)  Update 2013-07-30 14:54:58

     รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัว (ตามฎีกา)  โอนวันที่ 29-07-2556  Update 2013-07-30  14:43:32

     รายงานตกเบิกตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามที่กระทรวงการคลังกำหนด (โอนเงิน วันที่ 29-07-56)  Update 2013-07-25  14:28:07

     แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากโรงเรียน โครงการงบอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 Update 2013-07-17 16:08:39

     รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัว (นอกงบประมาณ) โอนวันที่ 16-07-2556  Update 2013-07-17 14:06:13

     รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัว (ตามฎีกา) โอนวันที่ 16-07-2556  Update  2013-07-17 14:06:08

     รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัว (ขบ02) โอนวันที่ 16-07-2556  Update  2013-07-172013-07-17 14:00:16

     ด่วนที่สุด แจ้งการอนุมัติเงินประจำงวด  Update 2013-07-17 10:17:02

     การโอนเงินทุนนักเรียนด้อยโอกาส และ ถอนเงินประกันสัญญา  โอนวันที่ 12-07-56  Update 2013-07-12  15:38:20

      รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัว  โอนวันที่ 12-07-2556  Update 2013-07-12  15:34:46

     รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัว โอนวันที่ 10-07-2556  Update 2013-07-10 16:46:28

     ด่วนที่สุด   มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ครั้งที่ 2)  Update 2013-07-09 14:38:02

     รายงานการโอนเงินเข้าบัญชีรายตัว โอนวันที่ 4-7-2556  Update 2013-07-08 11:11:09

     ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร(ภูมิภาค) ประจำปี 2556 Update 2013-07-02 11:20:21  

     แจ้งข่าวสารงานการเงิน (11 รายการ) Update 28-06-56                        

ผู้บริหาร สพม.37

นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน

ผอ.สพม.เขต 37

นายดนัย สังข์เกิดสุข

รอง ผอ.สพม.เขต 37

บุคลากร

 

 

    ทิพวรรณ  วันไสยา

 

   พิสมัย  สุคันธมาลา

 

        สุธาสินี  สีแดง

 

        ศิวกร  ศรีสนิท

 

        นงรัตน์  สำเภา

  

       ดวงสมร  เพิ่มขึ้น

 
 
 
 

ข่าวสารจาก สพม.37

ข่าวสารจากครูไทย

Joomla template by Joomlashine.com