ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อ  (อ่าน 3327 ครั้ง)

sairoong77

  • บุคคลทั่วไป
ชื่อเรื่อง           การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ
                    เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้รายงาน       สายรุ้ง  อุดเงิน
คำสำคัญ        แบบฝึกทักษะ  การเรียนแบบร่วมมือ  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

บทคัดย่อ

      การพัฒนาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายของการศึกษา คือ 1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของ                  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80  2)
เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กับเกณฑ์ร้อยละ 80 และศึกษาพฤติกรรมการทำงานร่วมกันของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมการทำงานร่วมกัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีขั้นตอนการดำเนินงาน
3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดย
การเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยศึกษาหลักสูตรและเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดทำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม แล้วนำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 จำนวน  ครั้งที่ 1 ใช้กับนักเรียน จำนวน 3 คนครั้งที่ 2 จำนวน 9 คน ครั้งที่ 3 ภาคสนาม จำนวน 30 คน  เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าดัชนีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชร อำเภอปัว  จังหวัดน่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2554  จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือจำนวน 5 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานร่วมกันของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t ( t – test One  Sample ) ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2554 จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ยและ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
      ผลการศึกษา พบว่า  1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สูงกว่าเกณฑ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน พบว่า พฤติกรรมการทำงานร่วมกันของนักเรียน
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  คือ  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาคือ  ทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนานและเต็มใจ  ส่วนการทำงานเสร็จเรียบร้อยตามเวลาที่กำหนด  มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 3)  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ มาก