ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา การผลิตพันธุ์ไม้ เรื่อง การขยายพันธุ์พืช  (อ่าน 1324 ครั้ง)

พูนศักดิ์ ธรรมไชย

  • บุคคลทั่วไป
ชื่อเรื่อง     รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา การผลิตพันธุ์ไม้
เรื่อง การขยายพันธุ์พืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ชื่อผู้วิจัย      นายพูนศักดิ์  ธรรมไชย

บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้เอกสารประกอบการเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา การผลิตพันธุ์ไม้ เรื่อง การขยายพันธุ์พืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสา  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน  จำนวน 20  คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา   
   เครื่องมือในการวิจัย คือ เอกสารประกอบการเรียน วิชา การผลิตพันธุ์ไม้ เรื่อง        การขยายพันธุ์พืช จำนวน 9 เล่ม  คู่มือการเอกสารประกอบการเรียน แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการการผลิตพันธุ์ไม้ รหัสวิชา  ง20241 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ     แบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ , ค่าเฉลี่ย ( ) ,ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) , และค่า t-test แบบ paired sample
   ผลการวิจัยพบว่า เอกสารประกอบการเรียน วิชา การผลิตพันธุ์ไม้ เรื่อง การขยายพันธุ์พืช จำนวน 9 เล่ม โดยรวมมีประสิทธิภาพ  93.64/92.47 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 หลังการใช้เอกสารประกอบการเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อ  การใช้เอกสารประกอบการเรียน ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด