ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สำหรับนักเรียนชั้น  (อ่าน 1505 ครั้ง)

PIPUN

  • บุคคลทั่วไป
บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน   การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผู้รายงาน   นางสาวสายรุ้ง   อุดเงิน
ปีการศึกษา         2554
                                             
   การศึกษามีวัตถุประสงค์ คือ  1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยเทียบเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัด การเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ของโรงเรียนศรัทธา
ศิลาเพชรรังสรรค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554  จำนวน 26 คน  ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์   ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการศึกษา พบว่า
   1.แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.17/81.15 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (80/80)
   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
   3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด