ผู้เขียน หัวข้อ: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยระหว่าง การสอนโดยใช้ แบบฝึกทักษะกา  (อ่าน 1260 ครั้ง)

เมธาวี ขันทะสอน

  • บุคคลทั่วไป
บทคัดย่อ

ชื่อวิจัย      การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยระหว่าง การสอนโดยใช้ 
         แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความเชิงคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการสอนอ่านแบบ SQ๔R
                 กับการสอนตามปกติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้รายงาน   นางเมธาวี  ขันทะสอน
โรงเรียน   ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
ปีการศึกษา   2553
         
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความที่เน้นการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ อำเภอปัว  จังหวัดน่าน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 อยู่ในระดับ 0-1 จำนวน 30 คน  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้รับการสอนอ่านจับใจความที่เน้นการคิดวิเคราะห์  โดยจัดลำดับขั้นตอนตามกระบวนการเรียนเพื่อรอบรู้ทำการทดลองทั้งหมด 2 ชั่วโมง
   หลังจากการทดลองสอนแล้ว ผู้วิจัยทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความที่เน้นการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากนั้นนำผลที่ได้ไปเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้( ร้อยละ 80 ) โดยวิธีทดสอบและเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความสำคัญที่เน้นการคิดวิเคราะห์ที่ตั้งไว้( ร้อยละ 80 ) โดยการทดสอบที ( t-test )


Moneysmile51

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 3
    • ดูรายละเอียด
    • Mouravieff Apostol
สามารถหาอ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ที่ไหนค่ะ สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเอามาใช้ในการเรียนการสอนค่ะ  :D

ขอบคุณมากๆค่ะ
วรรณา