กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : สพม.๓๗ (แพร่-น่าน)

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

แฟ้มงานกลุ่ม
ผังโครงสร้าง

กลุ่มอำนวยการ. แนวคิด. งานอำนวยการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม .กลุ่มอำนวยการ. แนวคิด. งานอำนวยการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม .กลุ่มอำนวยการ. แนวคิด. งานอำนวยการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม .กลุ่มอำนวยการ. แนวคิด. งานอำนวยการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม .

ลิ้งดาวน์โหลด คำอธิบาย หมายเหตุ
รูปภาพกลุ่มอำนวยการ สพม.37 รวมรูปภาพกิจกรรมวันที่ 21 ต.ค. 62
เอกสารโครงการกลุ่มอำนวยการ เอกสารสำคัญควรโหลด กำหนดส่งวันที่ 5 ก.ย. 62
เอกสารส่งเสริมทุนการศึกษากลุ่มอำนวยการ ไม่มี