ข้อมูลพื้นฐาน : สพม.๓๗ (แพร่-น่าน)

ประวัติความเป็นมา‎ (สพม.๓๗ แพร่-น่าน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน) เป็นองค์กรทางการศึกษาที่จัดตั้งขึ้น    ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  พ.ศ. 2553   ณ วันที่ 13 กันยายน 2553 จำนวน 42 เขต  ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตามการบริหาร    จัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน ให้สามารถจัดการในระดับมัธยมศึกษาเพื่อบริการประชาชนทั้งสองจังหวัดเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาชาติซึ่งมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพเป็นพลังสำคัญ   ของชาติ

ข้อมูลพื้นฐาน

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 รับผิดชอบจำนวน 2 จังหวัด คือ จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน  โรงเรียนในสังกัด 45 โรงเรียน  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 37,292 คน  มีบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่รวมทั้งสิ้น 53 คนอาคารสำนักงาน ตั้งอยู่ เลขที่ 2  ถนนแพร่ – ลอง   ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  รหัสไปรษณีย์ 54000 โทรศัพท์ 054-511137,  054 – 625754   โทรสาร 054-521796

เว็บไซต์ http://www.sesa37.go.th

     จังหวัดแพร่แบ่งการปกครองเป็น 8 อำเภอ มีโรงเรียนในสังกัด ทุกอำเภอ จำนวน  16 โรงเรียน มีนักเรียนจำนวน 17,216 คน   มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างประจำจำนวน 1,298 คน โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลสำนักงานเขตพื้นที่มากที่สุด คือ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ระยะทาง  110 กิโลเมตร

     จังหวัดน่านแบ่งการปกครองเป็น 15 อำเภอ มีโรงเรียนในสังกัดทุกอำเภอ จำนวน 29 โรงเรียนมีนักเรียนจำนวน  20,076 คน  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างประจำจำนวน 1,463 คน โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลสำนักงานเขตพื้นที่มากที่สุด คือ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน ระยะทาง  250 กิโลเมตร

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จำแนกประเภทของโรงเรียน ดังนี้

  • โรงเรียนในฝัน จำนวน 27 โรงเรียน
  • โรงเรียนดีประจำตำบล  จำนวน  4  โรงเรียน
  • โรงเรียนมาตรฐานสากล  จำนวน  6 โรงเรียน 
  • โรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง  จำนวน  5 โรงเรียน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน

          สภาพแวดล้อมภายนอก(External Environment) ที่เอื้อต่อการดำเนินงานขององค์กร

1.ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social – Cultural Factors) สภาพสังคมโดยรอบของโรงเรียน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาที่ตนเองนับถือมีวัดและศาสนสถาน ตลอดจนมีสภาวัฒนธรรมกระจาย อยู่ทุกอำเภอ  ส่งผลให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่าง ที่ดีแก่เยาวชนและบุตรหลานชุมชน และ ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ ด้านการศึกษา ทำให้อัตราการเรียนต่อของนักเรียนอยู่ในระดับที่สูง

2.ด้านเทคโนโลยี  (Technolgical  Factors)  จากความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีของประเทศส่งผลต่อการจัดการศึกษาอย่างมาก นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามความสนใจผ่านระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต

3.ด้านเศรษฐกิจ (Economic  Factors) รัฐบาลตระหนักถึงประโยชน์ของการศึกษาส่งผลให้จัดสรรงบประมาณในด้านการศึกษาสูง กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีแผนงาน/โครงการในการพัฒนาด้านการศึกษาจำนวนมาก นอกจากนี้การขยายตัวด้านเศรษฐกิจของประเทศสูงขึ้น ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครองดีขึ้น จึงเกิดการจ้างงานมากขึ้น

4.ด้านการเมืองและกฎหมาย(Political and Legal Factors) นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีความเข้มแข็ง(Internal Environment)

1.  ด้านโครงสร้างและนโยบาย(Structure) การกำหนดโครงสร้างสายงานการบังคับบัญชาของหน่วยงานทางการศึกษา ชัดเจน  ส่งผลให้กำกับ  ประสาน  ส่งเสริม  นิเทศติดตามเป็นไปอย่างมีระบบนโยบายการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้มีประสิทธิภาพ

2.  ด้านการบริการและผลผลิต (Service) สถานศึกษาส่วนใหญ่สามารถจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามความต้องการของท้องถิ่นสพม. เขต 37 สามารถให้บริการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง

3.  ด้านครูและบุคลากร (Man) สพม. เขต 37 จัดอบรมและส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้แก่ครูอยู่เสมอ ส่งผลให้ครู ผลิตสื่อการศึกษาและนำนวัตกรรมมาใช้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะด้านต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

4.  ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน  (Money) หน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจด้านงบประมาณในลักษณะจัดสรรเป็นวงเงินรวม และเงินอุดหนุนรายหัว ส่งผลให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้คล่องตัวตรงตามความต้องการสถานศึกษามีความสามารถในการระดมทรัพยากรจากภาครัฐเอกชน อปท. และผู้ปกครอง/ชุมชนส่งผลให้มีทรัพยากรสำหรับจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น

5.  ด้านปัจจัยการจัดการศึกษา (วัสดุ สื่อ อุปกรณ์) (Material) สถานศึกษานำสื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาเพิ่ม

6.  ด้านบริหารจัดการ (Management) หน่วยงานทางการศึกษา มีการบริหารเชิงยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบการบริหารจัดการในรูปแบบเครือข่าย  ส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ค่านิยมร่วมองค์กร

SESA’37 = S M A R T

วิสัยทัศน์(VISI0N)

เป็นองค์กรขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย

พันธกิจ(MISSION)

เพื่อให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย จึงได้กำหนดพันธกิจ ดังนี้

1.ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2.ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ธำรงศิลป วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

4.พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์(GOAL)

เพื่อให้การขับเคลื่อนการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยจึงได้กำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้

1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะที่สำคัญและมีความเป็นมาตรฐานสากล

2.ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมาตรฐานวิชาชีพ

4.มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เน้นการมีส่วนร่วม กระจายอำนาจไปสู่สหวิทยาเขต

ศูนย์สาระการเรียนรู้ กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์