ข้อมูลพื้นฐาน : สพม.๓๗ (แพร่-น่าน)

ประวัติความเป็นมา‎ (สพม.๓๗ แพร่-น่าน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (แพร่-น่าน) เป็นองค์กรทางการศึกษาที่จัดตั้งขึ้น    ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  พ.ศ. 2553   ณ วันที่ 13 กันยายน 2553 จำนวน 42 เขต  ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับติดตามการบริหาร    จัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน ให้สามารถจัดการในระดับมัธยมศึกษาเพื่อบริการประชาชนทั้งสองจังหวัดเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาชาติซึ่งมุ่งให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพเป็นพลังสำคัญ   ของชาติ

ข้อมูลพื้นฐาน

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 รับผิดชอบจำนวน 2 จังหวัด คือ จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน  โรงเรียนในสังกัด 45 โรงเรียน  จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 37,292 คน  มีบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่รวมทั้งสิ้น 53 คนอาคารสำนักงาน ตั้งอยู่ เลขที่ 2  ถนนแพร่ – ลอง   ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  รหัสไปรษณีย์ 54000 โทรศัพท์ 054-511137,  054 – 625754   โทรสาร 054-521796

เว็บไซต์ http://www.sesa37.go.th

     จังหวัดแพร่แบ่งการปกครองเป็น 8 อำเภอ มีโรงเรียนในสังกัด ทุกอำเภอ จำนวน  16 โรงเรียน มีนักเรียนจำนวน 17,216 คน   มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างประจำจำนวน 1,298 คน โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลสำนักงานเขตพื้นที่มากที่สุด คือ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ระยะทาง  110 กิโลเมตร

     จังหวัดน่านแบ่งการปกครองเป็น 15 อำเภอ มีโรงเรียนในสังกัดทุกอำเภอ จำนวน 29 โรงเรียนมีนักเรียนจำนวน  20,076 คน  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้าง และลูกจ้างประจำจำนวน 1,463 คน โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลสำนักงานเขตพื้นที่มากที่สุด คือ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน ระยะทาง  250 กิโลเมตร

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จำแนกประเภทของโรงเรียน ดังนี้

 • โรงเรียนในฝัน จำนวน 27 โรงเรียน
 • โรงเรียนดีประจำตำบล  จำนวน  4  โรงเรียน
 • โรงเรียนมาตรฐานสากล  จำนวน  6 โรงเรียน 
 • โรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง  จำนวน  5 โรงเรียน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน

          สภาพแวดล้อมภายนอก(External Environment) ที่เอื้อต่อการดำเนินงานขององค์กร

1.ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social – Cultural Factors) สภาพสังคมโดยรอบของโรงเรียน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาที่ตนเองนับถือมีวัดและศาสนสถาน ตลอดจนมีสภาวัฒนธรรมกระจาย อยู่ทุกอำเภอ  ส่งผลให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่าง ที่ดีแก่เยาวชนและบุตรหลานชุมชน และ ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ ด้านการศึกษา ทำให้อัตราการเรียนต่อของนักเรียนอยู่ในระดับที่สูง

2.ด้านเทคโนโลยี  (Technolgical  Factors)  จากความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีของประเทศส่งผลต่อการจัดการศึกษาอย่างมาก นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามความสนใจผ่านระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต

3.ด้านเศรษฐกิจ (Economic  Factors) รัฐบาลตระหนักถึงประโยชน์ของการศึกษาส่งผลให้จัดสรรงบประมาณในด้านการศึกษาสูง กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีแผนงาน/โครงการในการพัฒนาด้านการศึกษาจำนวนมาก นอกจากนี้การขยายตัวด้านเศรษฐกิจของประเทศสูงขึ้น ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครองดีขึ้น จึงเกิดการจ้างงานมากขึ้น

4.ด้านการเมืองและกฎหมาย(Political and Legal Factors) นโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

สภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีความเข้มแข็ง(Internal Environment)

1.  ด้านโครงสร้างและนโยบาย(Structure) การกำหนดโครงสร้างสายงานการบังคับบัญชาของหน่วยงานทางการศึกษา ชัดเจน  ส่งผลให้กำกับ  ประสาน  ส่งเสริม  นิเทศติดตามเป็นไปอย่างมีระบบนโยบายการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้มีประสิทธิภาพ

2.  ด้านการบริการและผลผลิต (Service) สถานศึกษาส่วนใหญ่สามารถจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามความต้องการของท้องถิ่นสพม. เขต 37 สามารถให้บริการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง

3.  ด้านครูและบุคลากร (Man) สพม. เขต 37 จัดอบรมและส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้แก่ครูอยู่เสมอ ส่งผลให้ครู ผลิตสื่อการศึกษาและนำนวัตกรรมมาใช้พัฒนากระบวนการเรียนการสอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะด้านต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

4.  ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน  (Money) หน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจด้านงบประมาณในลักษณะจัดสรรเป็นวงเงินรวม และเงินอุดหนุนรายหัว ส่งผลให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้คล่องตัวตรงตามความต้องการสถานศึกษามีความสามารถในการระดมทรัพยากรจากภาครัฐเอกชน อปท. และผู้ปกครอง/ชุมชนส่งผลให้มีทรัพยากรสำหรับจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น

5.  ด้านปัจจัยการจัดการศึกษา (วัสดุ สื่อ อุปกรณ์) (Material) สถานศึกษานำสื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาเพิ่ม

6.  ด้านบริหารจัดการ (Management) หน่วยงานทางการศึกษา มีการบริหารเชิงยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบการบริหารจัดการในรูปแบบเครือข่าย  ส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ค่านิยมร่วมองค์กร

“มุ่งมั่นพัฒนางาน บริการประทับใจ สุจริตโปร่งใส  ประสานใจเป็นหนึ่งเดียว”

วิสัยทัศน์(VISI0N)

“ขับเคลื่อนการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สู่สังคมที่ยั่งยืน”

พันธกิจ(MISSION)

1.ส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
2.ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3.ส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์สู่สังคมที่ยั่งยืน
4.สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา
5.พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีความเป็นไทย
6.พัฒนาระบบบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)

                   “น่าอยู่  น่าทำงาน  บริการประทับใจ”

ค่านิยมองค์กร (Values)

                “มุ่งมั่นพัฒนางาน บริการประทับใจ สุจริตโปร่งใส ประสานใจเป็นหนึ่งเดียว”

 

เป้าประสงค์ (Goals)

1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะในการ
จัดการเรียนรู้ สร้างสรรค์ นวัตกรรมและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
4. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูงชายแดน ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและ
เหมาะสมตรงตามความต้องการ
5. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดำรงตนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถึความเป็นไทย
6. มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เน้นการมีส่วนร่วม กระจายอำนาจไปสู่สหวิทยาเขต
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาตอนปลาย
และเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

กลยุทธ์ (Strategy)

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ

กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

นโยบาย (Policy)

               นโยบายที่  1 โรงเรียนน่าอยู่

นโยบายที่  2 เชิดชูคุณธรรม

นโยบายที่  3 ก้าวล้ำภาษาสากล

นโยบายที่  4 ผลงานประจักษ์ชัด

นโยบายที่  5 เร่งรัดนิเทศภายใน

นโยบายที่  6 ก้าวไกลเทคโนโลยี

นโยบายที่  7 เน้นระบบประกัน

นโยบายที่  8 มุ่งมั่นเพิ่มผลสัมฤทธิ์

นโยบายที่  9 เด่นประดิษฐ์นวัตกรรม

นโยบายที่ 10 น้อมนำหลักปรัชญา

นโยบายที่ 11 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ

 จุดเน้น (Focus)

 1. O-NET สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3
 1. 1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 นวัตกรรม การพัฒนา และ 1 นักเรียน 1 ศักยภาพ
 2. ทุกโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning/ Coding /STEAM / PBL
 3. ทุกโรงเรียนมีระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง
 4. ทุกโรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในระดับดีเลิศขึ้นไป
 5. ทุกโรงเรียนผ่านการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทองขึ้นไป
 6. ทุกโรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) เป็นปัจจุบัน
 7. ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดขยะและลดการใช้พลังงาน
 8. ทุกโรงเรียนขนาดเล็กใช้ DLTV/DLIT
 9. ทุกโรงเรียนเข้ารับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล
 10. ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณธรรม