ประชาสัมพันธ์

Home/ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์2019-11-13T12:08:09+07:00

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ กิจกรรม สพม.๓๗

เยี่ยมโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

เยี่ยมโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งตั้งอยู่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพม.37 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริของ      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงมีพระราชดำริ ให้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียนในพื้นที่ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในโอกาสนี้ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 ได้ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง [อ่านต่อ]

สพม.37 จัดพิธีการลงนาม MOU ในการปฎิบัติงานและประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฎิบัติงานและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.37 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 สพม.37 จัดพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฎิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ระหว่าง ผอ.สพม.37 และผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดการประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โดยมี ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการประชุมฯ และมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.37 เข้าร่วมการประชุม จำนวนทั้งสิ้น 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.37 ได้รับทราบข้อราชการ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางในการบริหารงานของ [อ่านต่อ]

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และข้าราชการ ในสังกัด สพม.37  ร่วมให้การต้อนรับ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี และคณะในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมีกำหนดการดังนี้ ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.15 น. องคมนตรี พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน และในเวลา [อ่านต่อ]

ผอ.สพม.37 เข้าร่วมประชุม ผอ.สพท. ครั้งที่ 2/2562

ผอ.สพม.37 เข้าร่วมประชุม ผอ.สพท. ครั้งที่ 2/2562 ดร.ปัญญา  หาแก้ว ผอ.สพม.37 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่  7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ อ.เมือง จ.ตราด โดยมีท่านอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ซึ่งได้มอบนโยบายในการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1207864129402680 [อ่านต่อ]

การแข่งขันกรีฑาสีผึ้งน้อยเกมส์

การแข่งขันกรีฑาสี "ผึ้งน้อยเกมส์" ประจำปี 2562   ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกรีฑาสี “ผึ้งน้อยเกมส์” ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักและเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะตลอดจนส่งเสริมภาวการณ์เป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคตได้ [อ่านต่อ]

ผอ.สพม.37 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

ผอ.สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 3 โรงเรียน ดังนี้ เวลา 07.30 น. เข้าเยี่ยมโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในเวลา 11.00 น. เข้าเยี่ยมโรงเรียนวังชิ้นวิทยา เป็นโรงเรียนขนาดกลาง และในเวลา 13.30 น. เข้าเยี่ยมโรงเรียนลองวิทยา [อ่านต่อ]

ประชุมฝ่ายบริหาร สพม.37

ประชุมฝ่ายบริหาร สพม.37 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 พร้อมด้วย นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมฝ่ายบริหาร สพม.37 เพื่อหารือข้อราชการต่าง ๆ การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุม 3 สพม.37 เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1205290089660084 [อ่านต่อ]

การแข่งขันกรีฑาสีโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

การแข่งขันกรีฑาสี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประจำปี 2562   ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกรีฑาสี โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมในนักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รักการออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างเป็นปกติวิสัย ห่างไกลยาเสพติด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข [อ่านต่อ]

สพม.37 รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สพม.37  รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ดร.ปัญญา  หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 และนางจีระพันธุ์  ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชี กศจ.น่าน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37   และส่งตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย   จำนวน  12  ราย   ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน      ที่  404/2562   [อ่านต่อ]

อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา สพม.37 ด้วยกระบวนการ PLC

อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา สพม.37 ด้วยกระบวนการ PLC ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. สพม.37 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา สพม. เขต 37 ด้วยกระบวนการ PLC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ของ สพม.37 ในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการ PLC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทบาทภารกิจของงาน สู่การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคคลของกลุ่มงาน และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID [อ่านต่อ]

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างและพัฒนานวัตกรรมองค์กร

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างและพัฒนานวัตกรรมในองค์กร ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. สพม.37 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างและพัฒนานวัตกรรมในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้แนวทางการสร้างและผลักดันให้เกิด นวัตกรรมในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีนางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนางเบญจมาศ มณเฑียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ [อ่านต่อ]

กิจกรรมวันปิยมหาราช

กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 สพม.37 เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช โดยในเวลา 09.00 น. นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพม.37 ร่วมิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2562 ณ มณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ และในเวลา 19.00 น.  ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 [อ่านต่อ]