ศูนย์ข้อมูลบริการข้อมูลสารสนเทศ (BIG DATA สพม.37)

ข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการ

No. Topic Link
1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 เปรียบเทียบในปีการศึกษา 2560 และ 2561 ระดับชั้น ม.3 ดาวโหลด
2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 เปรียบเทียบในปีการศึกษา 2560 และ 2561 ระดับชั้น ม.6 ดาวโหลด
3 แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
3.1 เปรียบเทียบกับคะแนนระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และ สพม.เขต37 ดาวโหลด
3.2 เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (2559-2560-2561) ดาวโหลด
4 แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
4.1 เปรียบเทียบกับคะแนนระดับประเทศ ระดับ สพฐ. และ สพม.เขต37 ดาวโหลด
4.2 เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (2559-2560-2561) ดาวโหลด
5 ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
5.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดาวโหลด
5.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ของโรงเรียนในจังหวัดแพร่ ดาวโหลด
5.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ของโรงเรียนในจังหวัดน่าน ดาวโหลด
5.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดาวโหลด
5.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ของโรงเรียนในจังหวัดแพร่ ดาวโหลด
5.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ของโรงเรียนในจังหวัดน่าน ดาวโหลด
5.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดาวโหลด
5.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ของโรงเรียนในจังหวัดแพร่ ดาวโหลด
5.9 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ของโรงเรียนในจังหวัดน่าน ดาวโหลด
5.10 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดาวโหลด
5.11 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ของโรงเรียนในจังหวัดแพร่ ดาวโหลด
5.12 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ของโรงเรียนในจังหวัดน่าน ดาวโหลด
5.13 เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดาวโหลด
5.14 เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ของโรงเรียนในจังหวัดแพร่ ดาวโหลด
5.15 เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ของโรงเรียนในจังหวัดน่าน ดาวโหลด
6 ตาราง แสดงผลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
6.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดาวโหลด
6.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ของโรงเรียนในจังหวัดแพร่ ดาวโหลด
6.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ของโรงเรียนในจังหวัดน่าน ดาวโหลด
6.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดาวโหลด
6.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ของโรงเรียนในจังหวัดแพร่ ดาวโหลด
6.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ของโรงเรียนในจังหวัดน่าน ดาวโหลด
6.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดาวโหลด
6.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ของโรงเรียนในจังหวัดแพร่ ดาวโหลด
6.9 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ของโรงเรียนในจังหวัดน่าน ดาวโหลด
6.10 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดาวโหลด
6.11 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ของโรงเรียนในจังหวัดแพร่ ดาวโหลด
6.12 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ของโรงเรียนในจังหวัดน่าน ดาวโหลด
6.13 เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดาวโหลด
6.14 เฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ของโรงเรียนในจังหวัดแพร่ ดาวโหลด
6.15 ฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ของโรงเรียนในจังหวัดน่าน ดาวโหลด

ข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารงานบุคคล

No. Topic Link
1 บัญชีสรุปจำนวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ณ 1 ตุลาคม 2562 ดาวโหลด
2 ข้อมูลข้าราชการครูในพื้นที่จังหวัดแพร่ ณ 1 ตุลาคม 2562 ดาวโหลด
3 ข้อมูลข้าราชการครูในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ 1 ตุลาคม 2562 ดาวโหลด
4 ข้อมูลลูกจ้างประจำในพื้นที่จังหวัดแพร่ ณ 1 ตุลาคม 2562 ดาวโหลด
5 ข้อมูลลูกจ้างประจำในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ 1 ตุลาคม 2562 ดาวโหลด
6 ข้อมูลพนักงานราชการในพื้นที่จังหวัดแพร่ ณ 1 ตุลาคม 2562 ดาวโหลด
7 ข้อมูลพนักงานราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ 1 ตุลาคม 2562 ดาวโหลด
8 บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ดาวโหลด

ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารงานทั่วไป

No. Topic Link
1 โครงสร้างองค์กร ดาวโหลด
2 สถานศึกษาจำแนกตามขนาด ดาวโหลด
3 ที่ตั้งสถานศึกษา ดาวโหลด
4 สหวิทยาเขต ดาวโหลด
5 ศูนย์สาระการเรียนรู้ ดาวโหลด
6 คณะกรรมการ กตปน. ดาวโหลด
7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม… ดาวโหลด
8 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ข้าราชการและบุคลากรในกลุ่ม/หน่วย ภายใน สพม.37 ดาวโหลด
9 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ดาวโหลด
10 จำนวนนักเรียนรายโรงเรียน จำแนกชั้นและขนาดโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ดาวโหลด
11 จำนวนนักเรียนรายโรงเรียน (จังหวัดแพร่) จำแนกรายชั้นและขนาดโรงเรียน ดาวโหลด
12 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำแนกเพศชาย/หญิง และจำนวนห้องเรียน (จังหวัดแพร่) ข้อมูล 10 มิ.ย.62 ดาวโหลด
13 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำแนกเพศชาย/หญิง และจำนวนห้องเรียน (จังหวัดแพร่) ข้อมูล 10 พ.ย.62 ดาวโหลด
14 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกเพศชาย/หญิง และจำนวนห้องเรียน (จังหวัดแพร่) ข้อมูล 10 มิ.ย.62 ดาวโหลด
15 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกเพศชาย/หญิง และจำนวนห้องเรียน (จังหวัดแพร่) ข้อมูล 10 พ.ย.62 ดาวโหลด
16 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำแนกเพศชาย/หญิง และจำนวนห้องเรียน (จังหวัดแพร่) ข้อมูล 10 มิ.ย.62 ดาวโหลด
17 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำแนกเพศชาย/หญิง และจำนวนห้องเรียน (จังหวัดแพร่) ข้อมูล 10 พ.ย.62 ดาวโหลด
18 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำแนกเพศชาย/หญิง และจำนวนห้องเรียน (จังหวัดแพร่) ข้อมูล 10 มิ.ย.62 ดาวโหลด
19 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำแนกเพศชาย/หญิง และจำนวนห้องเรียน (จังหวัดแพร่) ข้อมูล 10 พ.ย.62 ดาวโหลด
20 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำแนกเพศชาย/หญิง และจำนวนห้องเรียน (จังหวัดแพร่) ข้อมูล 10 มิ.ย.62 ดาวโหลด
21 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำแนกเพศชาย/หญิง และจำนวนห้องเรียน (จังหวัดแพร่) ข้อมูล 10 พ.ย.62 ดาวโหลด
22 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำแนกเพศชาย/หญิง และจำนวนห้องเรียน (จังหวัดแพร่) ข้อมูล 10 มิ.ย.62 ดาวโหลด
23 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำแนกเพศชาย/หญิง และจำนวนห้องเรียน (จังหวัดแพร่) ข้อมูล 10 พ.ย.62 ดาวโหลด
24 จำนวนนักเรียนรายโรงเรียน (จังหวัดน่าน) จำแนกรายชื่อชั้นและขนาดโรงเรียน ดาวโหลด
25 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำแนกเพศชาย/หญิง และจำนวนห้องเรียน (จังหวัดน่าน) ข้อมูล 10 มิ.ย.62 ดาวโหลด
26 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำแนกเพศชาย/หญิง และจำนวนห้องเรียน (จังหวัดน่าน) ข้อมูล 10 พ.ย.62 ดาวโหลด
27 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกเพศชาย/หญิง และจำนวนห้องเรียน (จังหวัดน่าน) ข้อมูล 10 มิ.ย.62 ดาวโหลด
28 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำแนกเพศชาย/หญิง และจำนวนห้องเรียน (จังหวัดน่าน) ข้อมูล 10 พ.ย.62 ดาวโหลด
29 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำแนกเพศชาย/หญิง และจำนวนห้องเรียน (จังหวัดน่าน) ข้อมูล 10 มิ.ย.62 ดาวโหลด
30 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำแนกเพศชาย/หญิง และจำนวนห้องเรียน (จังหวัดน่าน) ข้อมูล 10 พ.ย.62 ดาวโหลด
31 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำแนกเพศชาย/หญิง และจำนวนห้องเรียน (จังหวัดน่าน) ข้อมูล 10 มิ.ย.62 ดาวโหลด
32 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำแนกเพศชาย/หญิง และจำนวนห้องเรียน (จังหวัดน่าน) ข้อมูล 10 พ.ย.62 ดาวโหลด
33 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำแนกเพศชาย/หญิง และจำนวนห้องเรียน (จังหวัดน่าน) ข้อมูล 10 มิ.ย.62 ดาวโหลด
34 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำแนกเพศชาย/หญิง และจำนวนห้องเรียน (จังหวัดน่าน) ข้อมูล 10 พ.ย.62 ดาวโหลด
35 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำแนกเพศชาย/หญิง  (จังหวัดน่าน) ข้อมูล 10 มิ.ย.62 ดาวโหลด
36 จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำแนกเพศชาย/หญิง  (จังหวัดน่าน) ข้อมูล 10 พ.ย.62 ดาวโหลด

ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารงานทั่วไป

No. Topic Link
1 ดาวโหลด
2 ดาวโหลด
3 ดาวโหลด