1. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์ Class Start
  1. 2. หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : ID Plan)
  • สมัครเรียน
  • เรียนหลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan : ID Plan)

1.3 หลักสูตรลิงค์สมัครอบรมหลักสูตร ID Plan

แบบทดสอบความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบทดความรู้เรื่องนวัตกรรมการศึกษา

แบบทดสอบความรู้ เรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

แบบทดสอบออนไลน์ สมรรถนะสำคัญสำหรับผู้เรียน ตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2560