ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ในสังกัด สพม.37 โดยในช่วงเช้าได้ร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธงกับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียน
โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านตั้งอยู่ที่ ถนนอดุลย์เดชจรัส ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เป็นโรงเรียนที่มีผลงานเด่นด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” ต่อมา ปี พ.ศ.๒๕๕๔ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเชียงกลาง”ประชาพัฒนา” และทรงทอดพระเนตรนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ในการนี้ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระ และคณะครู เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน และได้มอบนโยบายในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : เยี่ยมโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”

Recent Posts

Archives

Categories