โรงเรียนในสังกัด สพม.๓๗ (แพร่-น่าน)

ตารางเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพม.๓๗

โรงเรียนมัธยมในจังหวัดแพร่ โรงเรียนมัธยมในจังหวัดน่าน
• นารีรัตน์จังหวัดแพร่ • โรงเรียนจังหวัดน่านที่ 1
• พิริยาลัยจังหวัดแพร่ • โรงเรียนจังหวัดน่านที่ 2
• เมืองแพร่ • โรงเรียนจังหวัดน่านที่ 3
• ถิ่นโอภาสวิทยา • โรงเรียนจังหวัดน่านที่ 3
• ท่าข้ามวิทยาคม • โรงเรียนจังหวัดน่านที่ 3
• ห้วยม้าวิทยาคม • โรงเรียนจังหวัดน่านที่ 3
• ร้องกวางอนุสรณ์ • โรงเรียนจังหวัดน่านที่ 3
• สองพิทยาคม • โรงเรียนจังหวัดน่านที่ 3
• เวียงเทพวิทยา • โรงเรียนจังหวัดน่านที่ 3
• ม่วงไข่พิทยาคม • โรงเรียนจังหวัดน่านที่ 3
• ลองวิทยา • โรงเรียนจังหวัดน่านที่ 3
• สูงเม่นชนูปถัมภ์ • โรงเรียนจังหวัดน่านที่ 3
• บ้านกาศประชานุเคราะห์ • โรงเรียนจังหวัดน่านที่ 3
• วิไลเกียรติอุปถัมภ์ • โรงเรียนจังหวัดน่านที่ 3
• วังชิ้นวิทยา • โรงเรียนจังหวัดน่านที่ 3
• สรอยเสรีวิทยา • โรงเรียนจังหวัดน่านที่ 3