Monthly Archives: October 2019

Home/2019/October

อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา สพม.37 ด้วยกระบวนการ PLC

2019-11-13T11:40:51+07:00

อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา สพม.37 ด้วยกระบวนการ PLC ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. สพม.37 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา สพม. เขต 37 ด้วยกระบวนการ PLC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพบุคลากร ของ สพม.37 ในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการ PLC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทบาทภารกิจของงาน สู่การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคคลของกลุ่มงาน และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan เพื่อคิดค้น การสร้างและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมของบุคคลและของกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการประชุม และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ PLC ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการปฏิบัติงานใน สพม. เขต 37” ณ ห้องประชุม 1 สพม.37 เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1201213766734383

อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา สพม.37 ด้วยกระบวนการ PLC2019-11-13T11:40:51+07:00

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างและพัฒนานวัตกรรมองค์กร

2019-11-13T11:41:33+07:00

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างและพัฒนานวัตกรรมในองค์กร ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. สพม.37 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างและพัฒนานวัตกรรมในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้แนวทางการสร้างและผลักดันให้เกิด นวัตกรรมในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีนางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนางเบญจมาศ มณเฑียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดแพร่ เขต 2 เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุม 1 สพม.37 เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1199464163576010

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างและพัฒนานวัตกรรมองค์กร2019-11-13T11:41:33+07:00

กิจกรรมวันปิยมหาราช

2019-11-13T11:41:53+07:00

กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 สพม.37 เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช โดยในเวลา 09.00 น. นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพม.37 ร่วมิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2562 ณ มณฑลพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ และในเวลา 19.00 น.  ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่

กิจกรรมวันปิยมหาราช2019-11-13T11:41:53+07:00

รับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุมฝ่ายบริหาร สพม.37

2019-11-13T11:42:20+07:00

รับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุมฝ่ายบริหาร สพม.37 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 พร้อมด้วย นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37 ดร.ทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมรับฟังรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ประจำวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 และในเวลา 09.00 น. ได้มีการประชุมผู้บริหาร สพม.37 เพื่อหารือข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุม 3 สพม.37 หัวข้อที่พูดช่วงที่ 1 กล่าวข้อความ หัวข้อที่พูดช่วงที่ 2 กล่าวข้อความ หัวข้อที่พูดช่วงที่ 3 กล่าวข้อความ หัวข้อที่พูดช่วงที่ 4 กล่าวข้อความ หัวข้อที่พูดช่วงที่ 5 กล่าวข้อความ

รับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุมฝ่ายบริหาร สพม.372019-11-13T11:42:20+07:00

สพม.37 เข้าร่วมประชุมสภากาแฟและร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการ จ.แพร่

2019-11-13T11:26:40+07:00

สพม.37 เข้าร่วมประชุมสภากาแฟและร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการ จ.แพร่ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 สพม.37 นำโดย ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 พร้อมด้วย นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37 และผู้อำนวยการกลุ่ม ในสังกัด เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ จังหวัดแพร่ และในโอกาสนี้ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ในโอกาสมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ณ ศาลากลางจังหวัดแพร่ หัวข้อที่พูดช่วงที่ 1 กล่าวข้อความ หัวข้อที่พูดช่วงที่ 2 กล่าวข้อความ หัวข้อที่พูดช่วงที่ 3 กล่าวข้อความ หัวข้อที่พูดช่วงที่ 4 กล่าวข้อความ หัวข้อที่พูดช่วงที่ 5 กล่าวข้อความ

สพม.37 เข้าร่วมประชุมสภากาแฟและร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าราชการ จ.แพร่2019-11-13T11:26:40+07:00

ประชุมคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบและติดตามข้อมูลตามตัวชี้วัด ปี 62

2019-11-13T11:25:48+07:00

ประชุมคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบและติดตามข้อมูลปี 62 นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบ และติดตามข้อมูล ตามการรายงานผลตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยบูรณาการกิจกรรม 3 โครงการ ดังนี้ 1.ตัวชี้วัดตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ. 2.การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 3.การรายงานผลการบริหารและจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สพม.37 หัวข้อที่พูดช่วงที่ 1 กล่าวข้อความ หัวข้อที่พูดช่วงที่ 2 กล่าวข้อความ หัวข้อที่พูดช่วงที่ 3 กล่าวข้อความ หัวข้อที่พูดช่วงที่ 4 กล่าวข้อความ หัวข้อที่พูดช่วงที่ 5 กล่าวข้อความ

ประชุมคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบและติดตามข้อมูลตามตัวชี้วัด ปี 622019-11-13T11:25:48+07:00