ข่าว&กิจกรรม โรงเรียนในจังหวัดน่าน

Home/ข่าว&กิจกรรม โรงเรียนในจังหวัดน่าน

ศรีน่านปริทรรศน์ 62 “เรารักศรีน่าน บ้านแห่งความสุข”

2020-02-06T11:21:03+07:00

กิจกรรมศรีน่านปริทรรศน์ 62 “เรารักศรีน่าน บ้านแห่งความสุข” ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมศรีน่านปริทรรศน์ 62 “เรารักศรีน่าน บ้านแห่งความสุข” และพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 95 ปี โรงเรียนสตรีศรีน่าน ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียน ตลอดจนส่งเสริมความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : กิจกรรมศรีน่านปริทรรศน์ 62 “เรารักศรีน่าน บ้านแห่งความสุข”

ศรีน่านปริทรรศน์ 62 “เรารักศรีน่าน บ้านแห่งความสุข”2020-02-06T11:21:03+07:00

แสดงความยินดีกับครูและนักเรียน โรงเรียนนาน้อย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสปอตวิทยุและโทรทัศน์วันครู

2020-01-14T16:24:30+07:00

แสดงความยินดีกับครูและนักเรียน โรงเรียนนาน้อย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสปอตวิทยุและโทรทัศน์วันครู ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนโรงเรียนนาน้อย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสปอตวิทยุและโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2563 ในชื่อผลงาน “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” โดยเข้ารับรางวัลในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 จาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคุรุสภา ให้เกียรติในการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนนาน้อย ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร รายละเอียดคลิก : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3000463579977706&id=2004561786234562&sfnsn=mo รับชมผลงานที่ได้รับรางวัล คลิก : https://youtu.be/0auzBkD4nt8

แสดงความยินดีกับครูและนักเรียน โรงเรียนนาน้อย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสปอตวิทยุและโทรทัศน์วันครู2020-01-14T16:24:30+07:00

การแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

2019-11-15T16:24:14+07:00

การแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปี 2562 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปี 2562 ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดี มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดี ได้รับประโยชน์จากการกีฬา ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีการแสดงออกและมีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปี 2562

การแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน2019-11-15T16:24:14+07:00

เยี่ยมโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

2019-11-14T15:03:00+07:00

เยี่ยมโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพม.37 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” จัดตั้งที่ตำบลพระธาตุ ต่อมาในปีงบประมาณ 2537 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลโดยมีชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม” ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ในการนี้ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระ และคณะครู เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน พร้อมทั้งได้มอบนโยบายในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณภาพในการจัดการศึกษา และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : เยี่ยมโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

เยี่ยมโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม2019-11-14T15:03:00+07:00

เยี่ยมโรงเรียนทุ่งช้าง

2019-11-13T14:56:24+07:00

เยี่ยมโรงเรียนทุ่งช้าง ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทุ่งช้าง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพม.37 โรงเรียนทุ่งช้าง ได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2506 โดยใช้โรงพักหลังเก่าของสถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งช้างซึ่งอยู่ด้านหน้าของโรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง เป็นสถานที่ดำเนินการสอน ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ เลขที่ 69 หมู่ 2 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ในการนี้ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระ และคณะครู เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน พร้อมทั้งได้มอบนโยบายในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณภาพในการจัดการศึกษา และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : เยี่ยมโรงเรียนทุ่งช้าง

เยี่ยมโรงเรียนทุ่งช้าง2019-11-13T14:56:24+07:00

เยี่ยมโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ

2019-11-13T14:37:50+07:00

เยี่ยมโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งตั้งอยู่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพม.37 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริของ      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ทรงมีพระราชดำริ ให้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียนในพื้นที่ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ในโอกาสนี้ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 ได้ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู พร้อมให้กำลังใจแก่เด็กนักเรียน ในการนี้ ผอ.สพม.37 ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระ และคณะครู เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน พร้อมทั้งได้มอบนโยบายในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณภาพในการจัดการศึกษา เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1212961165559643

เยี่ยมโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ2019-11-13T14:37:50+07:00

สพม.37 จัดพิธีการลงนาม MOU ในการปฎิบัติงานและประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน

2019-11-13T12:28:41+07:00

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฎิบัติงานและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.37 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 สพม.37 จัดพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฎิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ระหว่าง ผอ.สพม.37 และผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดการประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โดยมี ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการประชุมฯ และมีผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.37 เข้าร่วมการประชุม จำนวนทั้งสิ้น 60 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.37 ได้รับทราบข้อราชการ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางในการบริหารงานของ สพม.37 และในโอกาสนี้ ได้ตรวจเยี่ยมและประเมินการเรียนการสอนในห้องเรียน ทั้งหมด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1212809835574776

สพม.37 จัดพิธีการลงนาม MOU ในการปฎิบัติงานและประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพศึกษาขั้นพื้นฐาน2019-11-13T12:28:41+07:00

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

2019-11-13T12:29:11+07:00

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และข้าราชการ ในสังกัด สพม.37  ร่วมให้การต้อนรับ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี และคณะในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมีกำหนดการดังนี้ ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.15 น. องคมนตรี พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน และในเวลา 14.00 น. องคมนตรี พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน และในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.45 น. องคมนตรี พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://www.facebook.com/pg/SPM.sesa37/photos/?tab=album&album_id=1207901999398893

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา2019-11-13T12:29:11+07:00