ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม สมพ.37

Home/ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม สมพ.37

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562

2020-02-22T13:48:10+07:00

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพม.37 ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบการวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2562 สนามสอบจังหวัดแพร่ และตรวจเยี่ยมการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ) ณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 25622020-02-22T13:48:10+07:00

เปิดบ้านวิชาการวังชิ้นวิทยา (Wangchinwittaya Open House 2020)

2020-02-19T15:38:54+07:00

เปิดบ้านวิชาการวังชิ้นวิทยา (Wangchinwittaya Open House 2020) ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพม.37 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการวังชิ้นวิทยา (Wangchinwittaya Open House 2020)” ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งโรงเรียนวังชิ้นวิทยา จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอนิทรรศการผลงานของโรงเรียน การจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการนำเสนอผลงานของนักเรียน ณ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : เปิดบ้านวิชาการวังชิ้นวิทยา (Wangchinwittaya Open House 2020)

เปิดบ้านวิชาการวังชิ้นวิทยา (Wangchinwittaya Open House 2020)2020-02-19T15:38:54+07:00

นิทรรศการวิชาการ “ม่อนแก้ว Open House”

2020-02-19T15:33:13+07:00

นิทรรศการวิชาการ "ม่อนแก้ว Open House" ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพม.37 เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการวิชาการม่อนแก้วปริทัศน์ ครั้งที่ 12 “Open House season 3” ซึ่งโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสรุปผลการจัดการเรียนการสอน และจัดแสดงผลงานต่างๆ ที่เกิดกับนักเรียน ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านวิชาการ ณ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : นิทรรศการวิชาการ "ม่อนแก้ว Open House"

นิทรรศการวิชาการ “ม่อนแก้ว Open House”2020-02-19T15:33:13+07:00

เปิดบ้านวิชาการ ร.ร.บ้านกาศประชานุเคราะห์

2020-02-19T15:26:44+07:00

เปิดบ้านวิชาการ ร.ร.บ้านกาศประชานุเคราะห์ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการ บ้านกาศประชานุเคราะห์” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการเผยแพร่และแสดงศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน การแสดงผลงานของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านวิชาการ ทักษะในการทำงานร่วมกัน ฝึกทักษะกระบวนการคิดวางแผนอย่างเป็นระบบ ในการนี้ ท่านวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : เปิดบ้านวิชาการ ร.ร.บ้านกาศประชานุเคราะห์

เปิดบ้านวิชาการ ร.ร.บ้านกาศประชานุเคราะห์2020-02-19T15:26:44+07:00

สพม.37 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดแพร่

2020-02-13T14:51:34+07:00

สพม.37 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดแพร่ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพม.37 ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ออกหน่วยให้บริการประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : สพม.37 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดแพร่

สพม.37 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดแพร่2020-02-13T14:51:34+07:00

งานชุมนุมลูกเสือคุณธรรม ต้านภัยยาเสพติด

2020-02-13T14:41:14+07:00

ผอ.สพม.37 เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือคุณธรรม ต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ งานชุมนุมลูกเสือคุณธรรม ต้านภัยยาเสพติด เครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กน่านเหนือ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้ลูกเสือได้อยู่ค่ายพักแรมใช้ชีวิตชาวค่าย และสร้างความสามัคคี มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังอุดมการณ์จิตอาสา เป็นต้น ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม จังหวัดน่าน เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : งานชุมนุมลูกเสือคุณธรรม ต้านภัยยาเสพติด

งานชุมนุมลูกเสือคุณธรรม ต้านภัยยาเสพติด2020-02-13T14:41:14+07:00

ต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะในการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดน่าน

2020-02-12T16:11:49+07:00

ผอ.สพม.37 ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะในการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดน่าน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะในการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติและตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และในเวลา 16.00 น. ร่วมส่งนายกรัฐมนตรีและคณะ ณ ท่าอากาศยานน่านนคร เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : ต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ ในการลงพื้นที่จังหวัดน่าน

ต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะในการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดน่าน2020-02-12T16:11:49+07:00

“เปิดบ้านวิชาการ Muangkhai Open House 2020ฯ”

2020-02-12T11:07:55+07:00

“เปิดบ้านวิชาการ Muangkhai Open House 2020 สืบสานเสรีไทย สู่มิติใหม่ทางการศึกษา" ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการ Muangkhai Open House 2020 สืบสานเสรีไทย สู่มิติใหม่ทางการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมกำหนดจัดขึ้น โดยมีการแสดงผลงานวิชาการ การประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน รวมถึงการจัดนิทรรศการทางวิชาการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : “เปิดบ้านวิชาการ Muangkhai Open House 2020 สืบสานเสรีไทย สู่มิติใหม่ทางการศึกษา"

“เปิดบ้านวิชาการ Muangkhai Open House 2020ฯ”2020-02-12T11:07:55+07:00

สพม.37 รับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

2020-02-12T09:52:32+07:00

สพม.37 รับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 น. นางศุภมาส สินมณี รอง ผอ.สพม.37 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับฟังรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2563 ประจำวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 3 สพม.37 เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : สพม.37 รับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

สพม.37 รับฟังพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 25632020-02-12T09:52:32+07:00

ประชุมคณะทำงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

2020-02-07T16:15:10+07:00

ประชุมคณะทำงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม. 37 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ รุ่นที่ 16 ระยะที่ 3 การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา หน่วยพัฒนาภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 63 ณ โรงแรมดิเอ็มพีเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จ.พิษณุโลก เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : ประชุมคณะทำงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ประชุมคณะทำงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์2020-02-07T16:15:10+07:00