ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม สมพ.37

Home/ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม สมพ.37

เยี่ยมโรงเรียนเมืองยม

2019-11-21T15:55:56+07:00

ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองยม ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพม.37 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม พื้นที่บริการของโรงเรียนครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลยมและตำบลจอมพระ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ถนน ท่าวังผา – ศิลาเพชร ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ในการนี้ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระ และคณะครู เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน พร้อมทั้งได้มอบนโยบายในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณภาพในการจัดการศึกษา และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : สพม. เขต 37/ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองยม

เยี่ยมโรงเรียนเมืองยม2019-11-21T15:55:56+07:00

เยี่ยมโรงเรียนเมืองแงง

2019-11-21T15:49:29+07:00

ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองแงง ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเมืองแงง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด สพม.37 ตั้งอยู่ที่ ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ในการนี้ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระ และคณะครู เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน และได้มอบนโยบายในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Facbook : สพม. เขต 37/ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองแงง

เยี่ยมโรงเรียนเมืองแงง2019-11-21T15:49:29+07:00

เยี่ยมโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”

2019-11-21T15:37:39+07:00

ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ. สพม.37 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ในสังกัด สพม.37 โดยในช่วงเช้าได้ร่วมทำกิจกรรมหน้าเสาธงกับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียน โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านตั้งอยู่ที่ ถนนอดุลย์เดชจรัส ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เป็นโรงเรียนที่มีผลงานเด่นด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนเชียงกลาง“ประชาพัฒนา” ต่อมา ปี พ.ศ.๒๕๕๔ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเชียงกลาง”ประชาพัฒนา” และทรงทอดพระเนตรนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในการนี้ ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระ และคณะครู เพื่อรับทราบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียน และได้มอบนโยบายในการพัฒนาและขับเคลื่อนคุณภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : เยี่ยมโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”

เยี่ยมโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”2019-11-21T15:37:39+07:00

การประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

2019-11-18T16:11:01+07:00

การประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564   ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม 3 สพม.37 เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : การประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564

การประชุมพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 25642019-11-18T16:11:01+07:00

สพม.37 ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง

2019-11-18T15:55:30+07:00

สพม.37 ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562   ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.20 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 พร้อมด้วย นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพม. 37 ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง การเคารพธงชาติ พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล พร้อมทั้งมีการแจ้งข้อราชการต่างๆ เป็นประจำทุกวันจันทร์ก่อนปฏิบัติหน้าที่ เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : สพม.37 ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง ประจำวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562

สพม.37 ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง2019-11-18T15:55:30+07:00

การประชุมบุคลากร สพม.37

2019-11-18T16:00:47+07:00

การประชุมบุคลากร สพม.37   ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการประชุมบุคลากร สพม.37 โดยมี รอง ผอ.สพม.37 นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกคน เข้าร่วมการประชุม การประชุมในครั้งนี้ ผอ.สพม.37 ได้แจ้งนโยบายจากเลขาธิการ สพฐ. และแจ้งข้อราชการต่างๆ รวมถึงนโยบายของ ผอ.สพม.37 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุม 1 สพม.37 เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ประชุมบุคลากร สพม.37

การประชุมบุคลากร สพม.372019-11-18T16:00:47+07:00

การแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน

2019-11-15T16:24:14+07:00

การแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปี 2562 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปี 2562 ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดี มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดี ได้รับประโยชน์จากการกีฬา ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีการแสดงออกและมีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : การแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปี 2562

การแข่งขันกรีฑามัธยมศึกษาจังหวัดน่าน2019-11-15T16:24:14+07:00

การแข่งขันกรีฑาสีโรงเรียนสองพิทยาคม

2019-11-15T16:17:29+07:00

การแข่งขันกรีฑาสี โรงเรียนสองพิทยาคม ประจำปี 2562   ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกรีฑาสี โรงเรียนสองพิทยาคม ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี กีฬา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความรัก ความสามัคคี ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ตรงที่นักเรียนจะได้รับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคตได้ และในโอกาสนี้ ผอ.สพม.37 ได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่ครู นักเรียน ในการแข่งขันกรีฑาดังกล่าว เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : การแข่งขันกรีฑาสี โรงเรียนสองพิทยาคม ประจำปี 2562

การแข่งขันกรีฑาสีโรงเรียนสองพิทยาคม2019-11-15T16:17:29+07:00

การประชุม ก.ต.ป.น.

2019-11-14T15:31:25+07:00

สพม.37 จัดการประชุม ก.ต.ป.น.   ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 /2563 ณ ห้องประชุม 3 สพม.37 เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : การประชุม ก.ต.ป.น.

การประชุม ก.ต.ป.น.2019-11-14T15:31:25+07:00

การแข่งขันกรีฑาสีทุ่งนาดอนเกมส์

2019-11-14T15:19:00+07:00

การแข่งขันกรีฑาสี "ทุ่งนาดอนเกมส์" ประจำปี 2562   ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ดร.ปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกรีฑาสี “ทุ่งนาดอนเกมส์” ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในการกีฬา เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรงมากยิ่งขึ้น และในโอกาสนี้ ผอ.สพม.37 ได้กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่ครู นักเรียน ในการแข่งขันกรีฑาดังกล่าว เข้าชมเพิ่มเติมได้ที่นี่ : การแข่งขันกรีฑาสี "ทุ่งนาดอนเกมส์" ประจำปี 2562

การแข่งขันกรีฑาสีทุ่งนาดอนเกมส์2019-11-14T15:19:00+07:00