กลุ่มกฏหมายและคดี : สพม.๓๗ (แพร่-น่าน)

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฏหมายและคดี

กลุ่มกฎหมายและคดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

 • ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มกฎหมายและคดี
  • ………-………………………………………..….
  • ………-……………………………………………
  • ………-………………………………………..….
 • ระเบียบ กฎหมาย คำสั่ง/ประกาศที่เกี่ยวข้อง หนังสือแจ้งเวียน
  • พระราชบัญญัติ กฎหมายต่างๆ
  • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
  • กฎ ก.ค.ศ. และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  • แบบพิมพ์ สว. 1-6
  • แบบพิมพ์การสืบสวนข้อเท็จจริง
  • แบบพิมพ์ตัวอย่างสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด
 • ติดต่อ-สอบถามโทร. 088-2584303
  • ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี นางภัทรวดี  ยอดเรือน  โทร. 063-0694555
  • งานกฎหมายฯลฯ ผู้รับผิดชอบ นางภัทรวดี ยอดเรือน  โทร. 063-0694555
  • งานธุรการกลุ่ม ฯลฯ ผู้รับผิดชอบ นางสาวคุณัญญา  ชาวพงษ์  โทร. 064-3352709
 • คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี 
 • แผนพัฒนางานกลุ่มกฎหมายและคดี (ขอส่งภายหลัง)

เอกสารแนบ

http://kormor.obec.go.th/page002.html (พระราชบัญญัติ กฎหมายต่างๆ)

http://lertkrai.net/ivec/lawtec2547%20plus.pdf (พรบ.ครูฯ)

https://otepc.go.th/th/otepc10/km-otepc10/item/2694-2019-06-21-10-36-46.html (กฎ ก.ค.ศ.ฯ)

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2Vjb25kYXJ5MzMuZ28udGh8bGF3LXNwbS0zM3xneDoyNGU4ODg0ZjkyZTljOGU5 (แบบพิมพ์สว.1-6)

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2Vjb25kYXJ5MzMuZ28udGh8bGF3LXNwbS0zM3xneDozZDE4ODc2NzIzZjA5N2M0 (แบบพิมพ์การสืบสวนข้อเท็จจริง)https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c2Vjb25kYXJ5MzMuZ28udGh8bGF3LXNwbS0zM3xneDozNjdmZGIyNDNjNDYzNTJk (แบบพิมพ์ตัวอย่างสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด)