กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ : สพม.๓๗ (แพร่-น่าน)

คู่มือการปฏิบัติงาน

แนวทางการฝาก-ถอนเงินค้ำประกันสัญญา

แนวทางขออนุญาตรื้อถอนอาคารฯ

โครงสร้างกลุ่มการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ หนังสือแจ้งเวียน จากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

ข่าวประกาศผู้ชนะราคา

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562

รายละเอียดแนบประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์งานจัดซื้อจัดจ้าง

ศธ 04267 1364 ตอบข้อหารือค่าปรับ

ศธ 04267 ว907 อบรมเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน

แจ้งการโอนเงิน

โอนเงิน 7- 22 เม.ย.63

ว 1985 เรื่อง การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ศธ 04267 ว653 การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ศธ 04267 ว6647 การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ศธ 04267 ว5886 การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ศธ 04267 ว5883 การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ศธ 04267 ว1596 การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ศธ 04267 ว1592 การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ศธ 04267 ว658 การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

แจ้งอนุมัติเงินงวด

ว 2056 เรื่อง แจ้งการอนุมัติเงินประจำงวด(ใบงวดที่ 128-131)

ว 1986 เรื่อง แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด(ใบงวดที่85)
ว 1982 เรื่อง แจ้งการอนุมัติเงินประจำงวด(ใบวดที่87-117)
ว 1983 เรื่อง แจ้งการอนุมัติเงินประจำงวด(ใบงวดที่118-125)
ศธ 04267 101 แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด(ใบงวดที่49)

ศธ 04267 237 แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด(ใบงวดที่35)

ศธ 04267 377 แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด(ใบงวดที่37)

ศธ 04267 454 แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด(ใบงวดที่40)

ศธ 04267 867แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด(ใบงวดที่50)

ศธ 04267 980 แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด(ใบงวดที่4)

ศธ 04267 1082 แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด(ใบงวดที่53)

ศธ 04267 1121 แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด(ใบงวดที่ 5)

ศธ 04267 1122 แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด(ใบงวดที่16)

ศธ 04267 1597 แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด(ใบงวดที่71)

ศธ 04267 1601 แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด(ใบงวดที่ 63)

หนังสือแจ้งเวียน

ว2053 เรื่องแจ้งหนังสือเวียน

ว 1988 เรื่อง แจ้งหนังสือเวียน
ว 1987 เรื่อง แจ้งหนังสือเวียน
ศธ 04267 ว80 เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ศธ 04267 ว854 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ศธ 04267 ว899 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ศธ 04267 ว910 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนหนองม่วงไข่และผังเมืองรวมชุมชนลอง

ศธ 04267 ว1124 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน,การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบฯ

ศธ 04267 ว1208 มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2563 042671~3

ศธ 04267 ว1409 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน,การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบฯ

ศธ 04267 ว1554 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน,หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ

ศธ 04267 ว1556 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ศธ 04267 ว4742 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ศธ 04267 ว5830 แจ้งการอนุมัติเงินประจำงวด(ใบงวดที่20)

ศธ 04267 ว5833 แจ้งการเปิดตรวจสอบรายงานการเงิน

ศธ 04267 ว5833 เรื่อง แจ้งตรวจสอบรายงานการเงิน

ศธ 04267 ว5868 แจ้งการอนุมัติเงินประจำงวด(ใบงวดที่19)

ศธ 04267 ว5933 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ศธ 04267 ว5983 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ศธ 04267 ว6588 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ศธ 04267 ว6646 แจ้งการอนุมัติเงินประจำงวด(ใบงวดที่28)