ประชุมคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบและติดตามข้อมูลปี 62

นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.37 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบ และติดตามข้อมูล ตามการรายงานผลตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยบูรณาการกิจกรรม 3 โครงการ ดังนี้

1.ตัวชี้วัดตามโครงการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ.
2.การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
3.การรายงานผลการบริหารและจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สพม.37

  • หัวข้อที่พูดช่วงที่ 1 กล่าวข้อความ
  • หัวข้อที่พูดช่วงที่ 2 กล่าวข้อความ
  • หัวข้อที่พูดช่วงที่ 3 กล่าวข้อความ
  • หัวข้อที่พูดช่วงที่ 4 กล่าวข้อความ
  • หัวข้อที่พูดช่วงที่ 5 กล่าวข้อความ

Recent Posts

Archives

Categories