โรงเรียนในสังกัด สพม.๓๗ (แพร่-น่าน)

ตารางเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด สพม.๓๗

โรงเรียนมัธยมในจังหวัดแพร่ โรงเรียนมัธยมในจังหวัดน่าน
• นารีรัตน์จังหวัดแพร่ • ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
• พิริยาลัยจังหวัดแพร่ • สตรีศรีน่าน
• เมืองแพร่ • บ่อสวกวิทยาคาร
• ถิ่นโอภาสวิทยา • น่านประชาอุทิศ
• ท่าข้ามวิทยาคม • แม่จริม
• ห้วยม้าวิทยาคม • บ้านหลวง
• ร้องกวางอนุสรณ์ • นาน้อย
• สองพิทยาคม • สา
• เวียงเทพวิทยา • สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
• ม่วงไข่พิทยาคม • สารทิศพิทยาคม
• ลองวิทยา • นาหมื่นพิทยาคม
• สูงเม่นชนูปถัมภ์ • เมืองลีประชาสามัคคี
• บ้านกาศประชานุเคราะห์ • สันติสุขพิทยาคม
• วิไลเกียรติอุปถัมภ์ • น่านนคร
• วังชิ้นวิทยา • ศรีนครน่าน
• สรอยเสรีวิทยา • นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
• ปัว
• ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
• เมืองแงง
• มัธยมป่ากลาง
• ท่าวังผาพิทยาคม
• สารธรรมวิทยาคาร
• หนองบัวพิทยาคม
• เมืองยมวิทยาคาร
• ทุ่งช้าง
• เชียงกลาง”ประชาพัฒนา”
• พระธาตุพิทยาคม
• บ่อเกลือ
• ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
• มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ